Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle in het reisaanbod genoemde Pakketreizen worden door ons uitgevoerd. Op al deze reizen zijn de ANVR Reisvoorwaarden (laatste versie: hier) en de 'Aanvullende Voorwaarden Solmar' van toepassing.

Aanvullende Voorwaarden Solmar

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eindhovense Toeristen Service B.V. h.o.d.n. Solmar, gevestigd en kantoorhoudend te Maarheeze

Aanvullende voorwaarden
Aanvullend op de ANVR reis - en boekingsvoorwaarden hebben wij, een aantal voorwaarden opgesteld welke van toepassing zijn op alle vakanties welke wij zelf organiseren.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, deel uitmaken van iedere reisovereenkomst met Solmar. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Solmar uitdrukkelijk van de hand gewezen..

Artikel 2. Betaling
Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de wederpartij binnen 5 werkdagen de aanbetaling van 15%, plus de verschuldigde administratiekosten en de afkoop eigenrisico te voldoen. Tenzij anders vermeld op de factuur. Zie artikel Aanvullende voorwaarden – Vliegreizen of bustickets. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor vertrek in het bezit te zijn van Solmar, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht te reizen en is Solmar gerechtigd de reis te annuleren. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de wederpartij. Bij boekingen binnen 4 weken voor vertrek dient de volledige reissom per ommegaande te worden voldaan. De totale reissom dient in alle gevallen vóór de reisdatum door Solmar ontvangen te zijn.

Artikel 3. Annulering / reisonderbreking
3.1 Indien de wederpartij de reis annuleert, gelden naast de administratiekosten, de navolgende annuleringskosten:
a. bij annulering tot de 42e dag voor de dag van vertrek: de aanbetaling zoals vermeld in artikel 2.
b. bij annulering vanaf de 42e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek: 35% van de reissom.
c. bij annulering vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor de dag van vertrek: 40% van de reissom.
d. bij annulering vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom.
e. bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor de dag van vertrek: 75% van de reissom.
f. bij annulering vanaf de 5e dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
g. bij annulering op de dag van vertrek: 100% van de reissom.
h. bij het niet komen opdagen op de dag van vertrek of het missen van het betreffende vervoersmiddel: 100% van de reissom.
Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Solmar, volgens artikel 9.8. van de ANVR reizigersvoorwaarden.

3.2 Indien de wederpartij bij boeking een annuleringsafkoopregeling heeft afgesloten, welke uitsluitend mogelijk is op reizen uit het Solmar programma, ontvangt deze de reeds betaalde gelden volledig retour, met uitzondering van het annuleringsafkoopbedrag en administratiekosten, zulks echter alleen indien de premie volledig betaald is en de annulering het rechtstreekse gevolg is van de navolgende onzekere gebeurtenissen:
a. de wederpartij is onvrijwillig werkloos geworden nadat de reis is geboekt en de wederpartij een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf afgegeven in verband met bedrijfseconomische redenen, kan overleggen.
b. de wederpartij aanvaardt na werkloosheid een vaste baan waarvan de indiensttreding valt binnen dertig dagen voor aanvang van de reis.
c. de wederpartij is verplicht een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel is niet mogelijk. Voorwaarde is wel dat het een herexamen ter afronding van een meerjarige schoolopleiding betreft.
d. de wederpartij mag om medische redenen niet reizen. De wederpartij dient hiertoe een verklaring van een arts te overleggen.
e. de wederpartij is overleden, ernstig ziek, of heeft een ongeval opgelopen, een en ander reeds vastgesteld door een arts.
f. een niet-meereizend familielid in de eerste- of tweede graad is overleden, of naar het oordeel van een arts levensgevaarlijk ziek, of heeft letsel opgelopen. Met een familielid in de eerste- of tweede graad wordt bedoeld: Eerste graad: echtgenoot/echtgenote, (schoon)ouders, (schoon)kinderen en degene met wie de wederpartij ten minste 1 jaar (ten tijde van de boeking) samenwoont of een samenlevingscontract heeft. Tweede graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen.
g. eigendom van de wederpartij of het bedrijf waar hij werkt is door brand, diefstal, storm, overstroming, ernstig beschadigd.
h. de wederpartij heeft, na de boeking, onverwacht een huurwoning toegewezen gekregen, waarvan de huur ingaat tijdens het reisarrangement of in de periode van 30 dagen tot aanvang van het reisarrangement, aan te tonen met een officiële huurovereenkomst.
i. de wederpartij is zakelijk onmisbaar, omdat een niet-meereizende zaakwaarnemer de zaak niet kan waarnemen op grond van de in lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden.
3.3 Restitutie van reeds betaalde gelden op grond van het bovenstaande geldt ook voor: a. meereizende gezinsleden die op dezelfde boekingsbevestiging staan. b. maximaal drie meereizende gezinnen en vier reisgenoten (geen gezinsleden) van de wederpartij die op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.
3.4 Ingeval de wederpartij bij annulering om restitutie verzoekt dient dit binnen 48 uur na het voorval (en voor vertrek) te worden gemeld. Vervolgens dient dit schriftelijk binnen 7 dagen na het voorval te worden bevestigd, vergezeld van originele bewijsstukken. Het tijdstip van annulering is de datum wanneer de schriftelijke bevestiging van annulering wordt ontvangen door Solmar, volgens artikel 9.8. van de ANVR reizigersvoorwaarden. Bij vermelding van onjuiste gegevens vervalt het recht op restitutie.
3.5 Indien de wederpartij het reisarrangement moet af- of onderbreken op grond van de in artikel 3 lid 2e t/m 2g genoemde omstandigheden, ontvangt de wederpartij: a. een verhoudingsgewijze vergoeding, op basis van de reissom, over het aantal gehele, niet gebruikte vakantiedagen, wanneer de wederpartij langer dan 24 uur in een ziekenhuis moest worden opgenomen, echter met een maximum van 40 dagen. Deze vergoeding geldt ook voor meereizende gezinsleden, wanneer zij op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld. b. een verhoudingsgewijze vergoeding, op basis van de reissom, over de gehele gemiste vakantiedagen, met uitzondering van de terugreisdag(en), wanneer de wederpartij voortijdig moet terugkeren naar zijn woon- of verblijfplaats in Nederland, mits de S.O.S.-centrale van de reisverzekeraar toestemming heeft gegeven c.q. heeft bemiddeld bij een andere dan de oorspronkelijk geplande terugreis. Bovendien dient terstond de reisleiding en/of uw hotel van het voortijdige vertrek op de hoogte gebracht te worden. Er worden maximaal 40 dagen vergoed. Deze vergoeding geldt ook voor meereizende gezinsleden wanneer zij op dezelfde boekingsbevestiging staan vermeld.
3.6 Ingeval de wederpartij bij reisonderbreking om restitutie verzoekt, dient dit binnen 48 uur na het voorval te worden gemeld. Bovendien dient een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier, vergezeld van originele bewijsstukken binnen 7 dagen na terugkomst in het bezit te zijn van Solmar.
3.7 Het recht op vergoeding vervalt in geval van: a. vermelding van onjuiste gegevens; b. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van andere oorzaken dan vermeld in artikel 3.2; c. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden, waarvan bij boeking al te verwachten was dat de reis geannuleerd of onderbroken zou moeten worden, en d. annulering en/of reisonderbreking als gevolg van omstandigheden veroorzaakt door alcohol of drugs.

Aanvullende voorwaarden – bustickets (retour & enkele reis) en excursies
Bij bustickets (retour & enkele reis) of excursies ter plaatse worden door de reisorganisator deze boekingen direct definitief ingeboekt bij de verschillende leveranciers. Omdat de losse onderdelen direct definitief worden ingeboekt, geldt er een hogere aanbetaling en zijn er hoge annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van toepassing.

De hoogte van de niet-restitueerbare betaling bedraagt 100%. De kosten van eventuele bijgeboekte producten (verzekeringen, parkeerplaats etc.) moeten tevens direct worden voldaan. Het exacte bedrag staat vermeld in de kassabon tijdens het reserveren van uw vakantie. Het wijzigen van gegevens is alleen mogelijk door een nieuw ticket aan te schaffen.

Aanvullende voorwaarden – Vliegreizen
Bij een vlieg pakketreis van Solmar.nl (dynamische) worden verschillende losse reisdiensten met elkaar gecombineerd tot een pakketreis op het moment dat u uw vakantie boekt. De vluchten, hotelkamers en eventuele transfers worden door de reisorganisator direct definitief ingeboekt bij verschillende leveranciers.

Meestal wordt daarbij gebruik gemaakt van lowcost- en lijndienstvluchten en non-refundable accommodaties. Luchtvaartmaatschappijen berekenen voor dit type vluchten 100% annuleringskosten en hoge wijzigingskosten. Omdat de losse onderdelen direct definitief worden ingeboekt, geldt er een hogere aanbetaling en zijn er hoge annulerings- en wijzigingsvoorwaarden van toepassing.

De hoogte van de niet-restitueerbare aanbetaling wordt berekend als percentage (35-50%) van het originele bedrag van de boeking. Kosten van eventuele bijgeboekte producten (verzekeringen, parkeerplaats etc.) moeten tevens direct worden voldaan. Het exacte bedrag staat vermeld in de kassabon tijdens het reserveren van uw vakantie. In veel gevallen is het wijzigen van gegevens alleen mogelijk door een nieuw ticket aan te schaffen of een nieuwe accommodatie te boeken.

Wij hanteren 2 betalingstermijnen:
1. Indien u eerder dan 4 weken voor vertrek boekt, volstaat een niet restitueerbare aanbetaling van minimaal 35% tot 50% van de reissom. 4 weken voor vertrek dient uw volledige reissom voldaan te zijn.
2. Indien u binnen 4 weken voor vertrek boekt, dan betaalt u de volledige reissom direct.

Annuleren - Vliegreizen
Indien u onverhoopt uw vakantie wenst te annuleren, dan gelden de volgende annuleringskosten;
• Vanaf het moment van boeken tot 42 dagen voor vertrek; aanbetaling + 100% over alle geboekte extra’s.
• Vanaf 42 dagen voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek; 75% van het originele bedrag van de boeking + 100% over alle geboekte extra’s.
• Vanaf 14 dagen voor vertrek; 100% annuleringskosten over volledige reissom met alle extra’s. Met extra’s bedoelen we hier transfer, autohuur, bagage en het verkregen kortingsbedrag + eventueel door u zelf bijgeboekte extra’s zoals stoelreservering en maaltijden aan boord.

Deelannulering: In geval van een deelannulering waar de origineel geselecteerde kamerindeling veranderd, worden de kosten per dossier afzonderlijk bekeken. Wij doen ons best de kosten voor u te beperken maar kunnen soms niet om hoge wijzigingskosten heen. Goed om te weten: naast de kosten van de wijziging van bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of het hotel brengen wij €24,- wijzigingskosten per keer in rekening.

Actievoorwaarden

Bekijk alle actievoorwaarden hier